Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
Likabehandlingsplan
MÅL: Vi ska ha en trygg och respektfull förskolemiljö både för vuxna och barn. Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi strävar efter en jämlikhet där alla barn och vuxna bemöts på samma villkor oavsett kön. Vi arbetar ständigt med att förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Barnen är delaktiga och har ett visst inflytande i verksamheten. HUR GÖR VI: Vi vuxna strävar efter att vara bra förebilder där vi beter oss bra både mot människor och djur. Eftersom att förskolan ligger på en 4H gård möter barnen människor dagligen. Barnen träffar många olika människor och får en förståelse för att man bland annat kan se olika ut, bete sig olika eller föra sig fram på olika sätt men ändå vara lika mycket värd som människa. Vi har en miljö som gör att barnen inte delas upp i fack. Våra aktiviteter med odling och djur är inbjudande för alla oavsett kön, etnicitet, tillhörighet, ålder, religion, trosuppfattning och funktionshinder och sexuell läggning. Vi försöker alltid att ha en tanke med oss om vad vi lånar för böcker, köper för leksaker och hur vi uttrycker oss för att vara så könsneutrala som möjligt. Dagligen pratar vi om hur man är en god kamrat. Vi använder oss av rollspel, kompissamtal, filmer, flanosagor och böcker. Vi arbetar också med barnkonventionen med barnen på olika sätt. Vi pedagoger har också varit på en föreläsning om barnkonventionen. Vi lär barnen att de ska säga/visa ”stopp” för att tydligt markera om det är något som de inte vill. Vi stöttar barnen vid konflikter, vi försöker hjälpa de att lösa konflikten själva med ord i annat fall hoppar vi in och hjälper dem att reda ut det. Vi uppmanar barnen att leta upp en vuxen om en konflikt uppstår. Vi lyssnar alltid på båda parter och låter alla komma till tals innan vi försöker hjälpa till att lösa konflikten. Vid en allvarligare händelse kontaktar vi föräldrarna för att informera om vad som har hänt. Tillsammans med föräldrarna kommer vi fram till hur vi ska följa upp händelsen. Vi har en blankett där vi antecknar allvarligare händelser. På så sätt kan vi följa upp om det är en återkommande problematik. Barnen får uttrycka sina egna åsikter och till viss del vara med och påverka verksamheten, detta gör att deras självkänsla stärks och att de känner att de blir lyssnade till.