Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
Likabehandlingsplan
MÅL: Vi ska ha en trygg och respektfull förskolemiljö både för vuxna och barn. Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi strävar efter en jämlikhet där alla barn och vuxna bemöts på samma villkor oavsett kön. Vi arbetar ständigt med att förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Barnen är delaktiga och har ett visst inflytande i verksamheten. HUR GÖR VI: Vi vuxna strävar efter att vara bra förebilder där vi beter oss bra både mot människor och djur. Eftersom att förskolan ligger på en 4H gård möter barnen människor och djur dagligen. I och med arbetet med djuren på gården tränar barnen sin empatiska förmåga från tidig ålder. Detta visar sig genom att barnen värnar om varandra både stora som små. Hos djuren måste barnen vara försiktiga och behandla djuren på deras villkor. Barnen träffar många olika människor och får en förståelse för att man bland annat kan se olika ut, bete sig olika eller föra sig fram på olika sätt men ändå vara lika mycket värd som människa. Vi har en miljö som är till för alla där våra aktiviteter med odling och djur är inbjudande oavsett kön, etnicitet, tillhörighet, ålder, religion, trosuppfattning och funktionshinder och sexuell läggning. Vi försöker alltid att ha ett syfte med vad vi köper för leksaker och hur vi uttrycker oss för att vara så könsneutrala som möjligt. Dagligen pratar vi om hur man är en god kamrat. Vi använder oss av rollspel, kompissamtal, filmer, flanosagor och böcker. Vi arbetar också medbarnkonventionen med barnen på olika sätt. För oss är det viktigt att alla barn får komma till tals, bli sedda och lyssnade på. Vi stöttar barnen vid konflikter, vi uppmuntrar dem att lösa situationen själva med ord i annat fall hjälper vi pedagoger dem. Vi lyssnar alltid på båda parter och försöker vara objektiva i situationen. Vid en allvarligare händelse kontaktar vi vårdnadshavarna för att informera om vad som har hänt. Tillsammans med vårdnadshavarna kommer vi fram till hur vi ska följa upp händelsen. Vi har en incidentrapport där vi antecknar allvarligare händelser. Vi lär barnen att de ska säga/visa ”stopp” för att tydligt markera om det är något som de inte vill både mot barn och vuxna. Dagligen arbetar vi för att man ska visa omtanke mot varandra. Vikarier får information om att respektera barnens integritet. Barnen får uttrycka sina egna åsikter och till viss del vara med och påverka verksamheten, detta bidrar till att deras självkänsla stärks och att de känner att de blir lyssnade på.